Často kladené otázky

Co je to MS2014+?

MS2014+ je rozsáhlý informační systém, který má za cíl zajistit kompletní administraci, řízení, monitoring a kontrolu všech operačních programů hrazených z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. Zabezpečuje činnosti a procesy u všech evropských dotací kromě oblasti zemědělství. Měl by propojit přibližně až 5 tisíc úředníků a 100 tisíc žadatelů.

Vláda zadala úkol vybudovat MS2014+ jako universální systém pro všechny operační programy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. V současném programovém období klade EU důraz (viz nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1303/2013) na plnou elektronizaci procesu správy evropských dotací, což se odrazilo v zásadních technologických inovacích MS2014+.

Co je to MSC2007?

V předchozím programovém období bylo vedle sebe provozováno pět samostatných informačních systémů. Vedle univerzálních systémů, které vybudovalo, provozovalo a poskytovalo operačním programům Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Centrum pro regionální rozvoj ČR, si Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR vybudovaly a provozovaly své vlastní systémy. MSC2007 je centrálním systémem, který zastřešoval informační systémy jednotlivých operačních programů.

MMR vyhlásilo v roce 2001 regulérní otevřené výběrové řízení na systém centrálního monitorování dotačních programů EU (tehdy MSSF-CENTRAL a dnes MSC2007). Pořadí uchazečů v této soutěži bylo následující: 1. IBM, 2. ICL (dnes S&T). 3. TESCO SW a 4. Gordic.

Součástí uzavřené smlouvy byl také závazek dodání tzv. Alfa verze hotového softwarového produktu MSSF-CENTRAL do půlroku od podpisu smlouvy. To se tehdy společnosti IBM nepodařilo, protože budovala systém na zelené louce, proto ministerstvo pro porušení smluvního závazku poptalo dodávku u druhého účastníka soutěže, společnosti ICL (dnes S&T).

Společnost ICL dokázala podmínky smlouvy naplnit a Alfa verzi systému MSSF-CENTRAL včas dodat, protože její nabídka byla založena na dodání a customizaci hotového softwarového produktu z Velké Británie. MMR má se společností S&T uzavřenou smlouvu dodnes.

Jakým způsobem získala společnost TESCO SW zakázku na aplikaci MS2014+?

Společnost TESCO SW získala zakázku na dodání a následnou podporu provozování aplikace MS2014+ ve veřejné otevřené soutěži, ve které bylo podáno ještě dalších 6 nabídek.

Podle hodnotící komise, kterou sestavilo Ministerstvo pro místní rozvoj, společnost TESCO SW splnila nejlépe požadavky na kvalitu nabízeného řešení a současně nabídla nejnižší cenu v celkové výši 529,7 mil Kč.

V soutěži zhodnotila společnost TESCO SW své dlouholeté zkušenosti a investice do know-how v oblasti administrace, řízení a monitorování dotačních programů EU, kterým se intenzivně věnuje již od roku 1999.

Podle návrhu zprávy o auditu z pera úředníků Ministerstva financí či policejních spisů, které unikly do médií, se měla společnost TESCO SW vzájemně krýt s konsorciem firem Hewlett-Packard a Datasys, protože jejich nabídky byly prakticky totožné. Prý se lišily jen v hlavičce dokumentu a nabídnuté ceně.

Společnost TESCO SW postupovala dle zákona o veřejných zakázkách.

Vedle toho, že se účastnila soutěže se svým vlastním komplexním řešením, nabídla své softwarové produkty Monit2014+ a CryptoID dalším firmám včetně konsorcia společností Hewlett-Packard a Datasys, jež tento software ve své nabídce zcela transparentně využilo. Společnost TESCO SW byla ve vztahu ke konsorciu dodavatelem, který neprokazoval plnění kvalifikačních předpokladů.

Obě nabídky tak musely zcela logicky obsahovat téměř identický text o softwarových produktech Monit2014+ a CryptoID. V případě komplexní nabídky společnosti TESCO SW tato část tvořila jen 15 % stránek, což by mělo řádově odpovídat i v případě konsorcia Hewlett-Packard a Datasys.

Oprávněnost tohoto postupu byla posuzována v rámci vyhodnocování nabídek. Na základě posudku renomované právní kanceláře i soudního znalce bylo konstatováno, že tento postup byl souladu se zákonem o veřejných zakázkách i ostatní legislativou ČR i EU.

Podle uniklého návrhu zprávy o auditu z Ministerstva financí ukazuje na manipulaci skutečnost, že zakázka počítá jen se čtyřmi lety provozu, i když systém bude potřeba minimálně do roku 2023.

Hodnotící kritérium „výše nabídkové ceny“ bylo stanoveno Ministerstvem místního rozvoje. Ale každý, kdo se orientuje v problematice veřejných zakázek, ví, že ministerstvo nemohlo postupovat jinak, že postupovalo přesně dle platné české a evropské legislativy.

Protože ministerstvo s ohledem na charakter životního cyklu dotačních programů nemůže předem přesně vědět, jak dlouho bude potřebovat systém MS2014+ provozovat, muselo s vítězem soutěže uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Postup v takovém případě stanovuje zákon o veřejných zakázkách s tím, že se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví na základě výše celkového peněžitého závazku za 48 měsíců (tj. 4 roky).

Podle médii citovaného vyšetřovacího spisu Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality má být údajně cena zakázky na monitorovací systém MS2014+ 2,5 miliardy korun.

Podle konstrukce smluv, které si každý může najít na portálu Ministerstva pro místní rozvoj, lze předpokládat, že celková cena ze strany TESCO SW za dodání a služby podpory provozování MS2014+ dosáhne za celé programové období 2014–2020 výše cca 833 mil Kč, což je výrazně méně než v předchozím období, kdy Česká republika hradila pořízení a provoz hned několika systémů, z nichž pouze některé (např. MONIT7+, BENEFIT7) byly hrazeny z prostředků Evropské unie.

Vlastní vytvoření a dodání MS2014+ tvoří poměrně marginální část 49,4 mil Kč. Zbytek představují služby, které je potřeba poskytovat systému a všem jeho uživatelům. Předpokládá se zapojení přibližně 5 tisíc administrátorů (úředníků) a 100 tisíc žadatelů. Takovémuto rozsahu systému jsou nastaveny i parametry smluvních služeb.

Podle médií Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2001 podepsalo bez soutěže smlouvu s TESCO SW na systém MSC2007+. Způsob, jakým se TESCO SW dostalo ke kontraktu, se nelíbil NKÚ a ÚOHS. Smlouva platila dál, ale Česko za ni z Bruselu nedostalo ani euro, byť s tím původně počítalo.

Ministerstvo pro místní rozvoj nikdy žádnou smlouvu s TESCO SW na centrální monitorovací systém (tehdy MSSF-CENTRAL a dnes MSC2007) nemělo. Nositelem této smlouvy je společnost S&T (dříve ICL).

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v roce 2001 regulérní otevřené výběrové řízení na systém centrálního monitorování dotačních programů EU (tehdy MSSF-CENTRAL a dnes MSC2007). Pořadí uchazečů v této soutěži bylo následující: 1. IBM, 2. ICL (dnes S&T). 3. TESCO SW a 4. Gordic.

Součástí uzavřené smlouvy byl také závazek dodání tzv. alfa verze hotového softwarového produktu MSSF-CENTRAL do půlroku od podpisu smlouvy. To se tehdy společnosti IBM nepodařilo, protože budovala systém na zelené louce, proto ministerstvo pro porušení smluvního závazku poptalo dodávku u druhého účastníka soutěže, společnosti ICL (dnes S&T).

Společnost ICL dokázala podmínky smlouvy naplnit a alfa verzi systému MSSF-CENTRAL včas dodat, protože její nabídka byla založena na dodání a customizaci hotového softwarového produktu z Velké Británie. Ministerstvo má s S&T uzavřenou smlouvu dodnes.

Smlouvy TESCO SW s MMR (resp. CRR) nebyly nikdy NKÚ nebo ÚOHS v nejmenším kritizovány, protože byly uzavřeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. TESCO SW dodávalo informační systémy MONIT7+ a BENEFIT7, které jsou hrazeny z fondů EU.

Čím se MS2014+ liší svou filosofií od MS2007+?

Na rozdíl od předchozích programových období a jejich systémů je nově vybudovaný systém MS2014+ jediný, centralizovaný a univerzální pro všechny operační programy.

V předchozích programových obdobích bylo vedle sebe provozováno pět samostatných systémů. Vedle univerzálních systémů, které vybudovalo, provozovalo a poskytovalo operačním programům Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj ČR, si některá ministerstva vybudovala a provozovala své vlastní podobné systémy (MPO, MŽP, MZe). Tato skutečnost provoz prostředí dotačních programů ČR jako celku významně prodražovala, komplikovala orientaci žadatelům a zatěžovala celý systém obrovskými potřebami datových přenosů, integrací a neustálé koordinace.

Zejména ve špičkách se dostávaly možnosti této dělené architektury řešení ČR za hranice svých technických možností. Uvedená negativa systému monitorování programového období 2007-2013 průběžně kritizovala Evropská komise.

Nově budovaný systém MS2014+ je dále zcela zásadně technologicky inovován. V aktuálním programovém období klade Evropská komise důraz na plnou elektronizaci procesu správy evropských dotací, která je do nového systému plně implementována.

Podle médií ostatní země EU používají mnohem lacinější monitorovací systémy, které například vznikají úpravou excelu.

Je to nesmysl. MS Excel je výborný tabulkový procesor a zkušený uživatel v něm dokáže divy. Ale využití zajištění všech potřeb administrace, řízení a monitoringu všech operačních programů hrazených ze Strukturálních fondů EU v ČR je nesmysl.

I ostatní země EU mají vždy nějaký sofistikovaný systém monitorování pro dotační programy EU. Pokud některý členský stát používá také MS Excel, pak je to výhradně jako doplnění k jeho systému monitorování. Může se používat pro vstupní formuláře (žádosti) žadatelů, ale to je možné pouze v malých členských státech např. typu Lotyšsko, kde mají jeden operační program, jeden typ žádosti a celkové objemy dat i uživatelů jsou na zlomku toho, jak je zatížen systém České republiky. Mimochodem i systém v ČR používal v tomto směru MS Excel – v programovém období 2004-2006. Pamětníci mohou potvrdit, že se to příliš neosvědčilo, proto se od této architektury v dalších letech upustilo.

Podle médií se hlavním příjemcem evropských peněz stane společnost TESCO SW, která provozovala také starší systém MSC2007-2013, který navíc v posledních letech za desítky milionů modernizovala. Nelze proto vyloučit, že se starý systém pouze přejmenuje. Nasvědčuje tomu i fakt, že oba velmi podobné systémy by měla stejná firma provozovat na stejných přístrojích několik let najednou, nejméně do roku 2017.

Systémy monitorování programových období 2007-2013 a 2014-2020 jsou na sobě systémově, technicky i technologicky zcela nezávislé a jsou vzájemně oddělené. Tedy nelze tvrdit, že by cokoli bylo provozováno najednou apod.

Nový systém byl vytvořen jako technicky a technologicky nová generace softwarového řešení odpovídající nárokům a stavu prostředí IT v současnosti. Tato skutečnost byla Ministerstvu pro místní rozvoj jako zadavateli veřejné zakázky v rámci realizace MS2014+ prokázána.

Vlastní vytvoření a dodání MS2014+ stálo celkem 49,4 mil Kč. Všechny ostatní náklady jsou určeny na služby, které bude třeba poskytovat systému a všem jeho uživatelům. Předpokládá se zapojení přibližně 5 tisíc administrátorů (úředníků) a 100 tisíc žadatelů. Takovémuto rozsahu systému jsou nastaveny parametry smluvních služeb.

Už vůbec se společnost TESCO SW nestane hlavním příjemcem evropských peněz. Celkové náklady na dodání a služby podpory provozování MS2014+ ze strany TESCO SW dosáhnou za celé programové období 2014-2020 výše přibližně 833 mil Kč.

Podle médií Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením tehdejšího ministra Jaromíra Císaře (ČSSD) našlo pro monitorovací systém inspiraci v Irsku, která dotace hodně využívala. Irům dodávala monitoring nadnárodní rakouská firma S&T. Licenční práva pro střední Evropu měl Josef Tesařík, majitel firmy TESCO SW.

Josef Tesařík a společnost TESCO SW neměli a nemají žádná licenční práva k žádnému irskému ani jinému zahraničnímu systému monitorování.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v roce 2001 regulérní otevřené výběrové řízení na systém centrálního monitorování dotačních programů EU (tehdy MSSF-CENTRAL a dnes MSC2007). Pořadí uchazečů v této soutěži bylo následující: 1. IBM, 2. ICL (dnes S&T). 3. TESCO SW a 4. Gordic.

Součástí uzavřené smlouvy byl také závazek dodání tzv. alfa verze hotového softwarového produktu MSSF-CENTRAL do půlroku od podpisu smlouvy. To se tehdy společnosti IBM nepodařilo, protože budovala systém na zelené louce, proto ministerstvo pro porušení smluvního závazku poptalo dodávku u druhého účastníka soutěže, společnosti ICL (dnes S&T).

Společnost ICL dokázala podmínky smlouvy naplnit a alfa verzi systému MSSF-CENTRAL včas dodat, protože její nabídka byla založena na dodání a customizaci hotového softwarového produktu z Velké Británie. Ministerstvo má s S&T uzavřenou smlouvu dodnes.

Existuje testovací verze systému MS2014+? Kde lze získat pokyny týkající se vyplnění žádostí?

Testovací verze systému MS2014+ existuje. Bližší informace Vám poskytne příslušný Řídící orgán.